Gladsaxes historie

(Følgende oversigt bygger på oplysninger fra Gladsaxe-bogen 1-3 samt artikler i årsskrifter/årbøger fra foreningen – den er under konstruktion)

Oldtid

10.000-1.000 fvt. (Stenalder)
De første bosættelser i Gladsaxe har ligget ved Utterslev Mose. Her er fundet primitive jagtvåben – benspidser med modhager – fra de første jægere, der har strejfet rundt her, og de er fundet rester af flinteaffald, der tyder på en egentlig boplads.
Senere, da der kommer bofaste agerdyrkere og kvægbrugere til bliver efterladenskaberne tydeligere.
Dyssegraven ved Gladsaxe Trafikplads er et vidnesbyrd om, at der har levet mennesker i Gladsaxe de sidste 5000 år. Oprindeligt har der været 7 stendysser, hvoraf den ved Trafikpladsen er den eneste tilbageværende. Og den mangler endda overliggeren.
Langdyssen ved Skovbrynet er et andet gravminde fra Stenalderen.
Fra tiden er der fundet adskillige flinteøkser, mejsler, flintedolke og lerkar.

1.000-500 fvt. (Bronzealder)

Bronzealderen har sat sig spor i en række gravhøje, hvor en del dog er sløjfet. Tilbage står:
Garhøj på Holmevej
Espehøj på Gladsaxe Møllevej (privat have)
Kirsebærhøj på Ærtemarken (privat have)
Sneglehøj på Turbinevej
Der er fundet en del våben, sværdrester, og smykker fra tiden.

500 fvt. – 800 evt. (Jernalder)

Der er fundet grave ved anlægget af Slangerupbanen ved Højgården, hvor bl.a. en hagekorsfibula og et par lerkar dukkede op, ved anlægget af Ringvejen og ved anlægget af Vadgårdens grusgrav samt i Gyngemosen. 

800-1066 (Vikingetiden)

Ingen spor i kommunen fra denne periode.

Historisk tid

Fra middelalderen kommer der skriftlige kilder til. Navnet Gladsaxe betyder måske ‘den strålende og glitrende sten’ og henviser til en gammel offerplads/tingsted på Tinghøj. Stednavnet Gladsax findes også i det østlige Skåne ved Simrishamn.

De 4 landsbyer Bagsværd 

(Barsuerthe), Buddinge (Buthinge), Gladsaxe og Mørkhøj (Marhogæ) optræder i Kong Valdemars gavebrev fra 1186. Indtil 1909 er Herlev også en del af ‘kommunen’ med landsbyerne Herløwe og Tuberup (en nu nedlagt landsby ved Fedtmosen/Tibberup Å/Værebro Å). Byerne/bønderne hørte under Roskildebispen frem til reformationen i 1536.

1150-1200 Gladsaxe kirke

bygges som erstatning for en tidligere trækirke på stedet.

DN Gladsaxe har en oversigt over oldtidsminder i Kommunen.