1800-tallet

1802:

Gladsaxe Sognedistrikts Fattigkommission samles med sognepræst provst Bentzon, politimesteren samt en gårdejer fra hver af kommunens landsbyer.

1805:

Degneembedet (degnene stod også for undervisning) nedlægges og skoleholdere kommer til.

1805:

Fredskovsloven påbyder inddigning af marker. Læs på DN Gladsaxes side om jord- og stendiger.

1841:

Sogneforstanderskaber tager sig af fattigvæsen, skolevæsen og vejvæsen.

1851:

Rudolff Larhoff, Kongsvillie, bliver sogneforstander frem til 1865 (i en periode er han tillige sogneforstander i Lyngby-Taarbæk).

1852:

Der bygges et fattighus i Gladsaxe. I de følgende år kommer de også fattighuse i Bagsværd, Buddinge og Mørkhøj.

1853:

Brand i Bagsværd. Mange gårde nedbrænder.

1856:

Loven om ’De fattiges Kasser’ bestyret af sognepræst Kalkar, formand for sogneforstanderskabet Larhoff samt gårdejer Ole Pedersen.

1867:

Sognerådet afløser forstanderskabet. Hidtil havde fattigvæsen, skolevæsen og kommunalvæsen (bl.a. veje, jordmoder og politi) haft hver sin styrelse og opkrævet skat for sig.

1869:

Vejarbejde udlægges i licitation. Hidtil har vejarbejder været udført som pligtarbejde. I 1870 ansættes en vejmand.

1869:

Brandvæsen …

1880:

Der anskaffes geværer til gymnastikundervisningen i kommunens skoler.

1883:

Bagsværdvej anlægges for at lette adgangen til Lyngby Station.

1883:

Emil Sauter bliver lærer i Gladsaxe. Han er med til at stifte Danmarks Lærerforening og grundlægge Dansk Skolemuseum.

1884:

Syning og håndgerning bliver skolefag, mens man ikke ser anledning til at indføre sløjdundervisning.

1887:

Opførelsen af Københavns landbefæstning påbegyndes. frem til 1893 opføres Gladsaxe Fort, Bagsværd Fort, Buddinge Batteri og Tinghøj Batteri. Læs mere i årsskriftet fra 1968

1892:

Buddinge kloakeres.

1896:

Gladsaxe kloakeres.

1898:

Et konsortium køber Søborggaard Matr. nr. 1 af Buddinge. Udstykningen af Søborg Villaby kan tage sin begyndelse.