Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

 
Gladsaxe Lokalhistoriske Forening er stiftet i 1941 under navnet Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune.
Foreningen er hjemmehørende i Gladsaxe kommune.

 

§ 2 Formål

 
Foreningens formål er at udbrede kendskabet og interessen for Gladsaxe kommunes historie gennem afholdelse af foredrag og udflugter til historisk interessante steder samt støtte bestræbelser for at bevare, hvad der har historisk værdi i kommunen.
Foreningen udgiver en årbog, der udleveres til medlemmerne. 
I samarbejde med Gladsaxe Byarkiv, Lokalhistorisk afdeling indsamler Foreningen lokalhistorisk materiale i form af trykt materiale, arkivalier, billeder m.m. til belysning af Gladsaxe kommunes historie. Det indsamlede materiale indlemmes i Gladsaxe Byarkiv, Lokalhistorisk afdeling.

 

§ 3 Samarbejde 

Bestyrelsen kan i overensstemmelse med formålsparagraffen tilslutte sig relevante organisationer, herunder “Dansk Lokalhistorisk Forening.” 
Foreningen kan yde støtte til grupper eller enkeltpersoner, som arbejder med lokalhistoriske emner med tilknytning til Gladsaxe kommune.

 

§ 4 Medlemmer 

Alle, der er interesserede i Gladsaxe kommunes historie, kan optages som medlemmer af Foreningen. Æresmedlemmer, som ikke betaler kontingent, udpeges af bestyrelsen. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt. Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer.

 

§ 5 Generalforsamling 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

 

§ 5.1 Stemmeret 

Alle foreningens medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Ved afstemninger har hvert medlemskab 1 stemme.
Bestyrelsen kan invitere andre til at overvære generalforsamlingen uden stemmeret. 

 

§ 5.2 Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling, der så vidt muligt afholdes hvert år i februar-marts, indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.

 

§ 5.3 Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

 

§ 5.4 Valg 

Alle Foreningens medlemmer er valgbare til bestyrelsen, dog skal formand, kasserer og bestyrelsens flertal være fyldt 18 år. 
Formanden og 2-3 medlemmer vælges i ulige år; kassereren og 1-2 medlemmer vælges i lige år. Alle vælges for 2 år. Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted.  Hvert år vælges en revisor for 2 år samt en revisorsuppleant for et år. Genvalg kan finde sted. 

 

§ 5.5 Forslag til generalforsamlingen 

Forslag, der ønskes behandlet, sendes til formanden og skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 

 

§ 5.6 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning eller efter begæring af mindst 20 medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

§ 5.7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer vedtages på Foreningens ordinære generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen skal medsendes indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

§ 5.8 Opløsning 

Opløsning af Foreningen kan vedtages på Foreningens ordinære generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Forslaget om opløsning af Foreningen skal medsendes indkaldelsen til generalforsamlingen. Såfremt der er flertal for forslaget, men mindre end 2/3 flertal, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt. Forslaget kan så vedtages med almindeligt flertal. Ved opløsning af Foreningen overdrages dens arkivalier til Gladsaxe Byarkiv, Lokalhistorisk afdeling. Foreningens eventuelle formue overgår til en forening eller institution, der arbejder for at skabe interesse for lokalhistorie i Gladsaxe kommune efter generalforsamlingens beslutning.

 

§ 6 Bestyrelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter valget og kan nedsætte et forretningsudvalg til at varetage de løbende forretninger. Formanden er i så fald også formand for forretningsudvalget. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte særlige arbejdsudvalg, eventuelt suppleret med medlemmer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen drager omsorg for, at ikke aktuelle arkivalier, der tilhører Foreningen, overdrages Gladsaxe Byarkiv, Lokalhistorisk afdeling. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Et andet bestyrelsesmedlem kan dog i undtagelsestilfælde lede møderne. Sekretæren laver referat af bestyrelsesmøderne.

 

§ 7 Regnskab og kontingent

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Kontingent for det følgende kalenderår fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
Bestyrelsen kan søge og modtage frivillige bidrag til foreningens virksomhed uden for de fastsatte kontingenter.

 

§ 7.1 Revision 

Regnskabet revideres af de 2 revisorer, ved forfald desuden af revisorsuppleanten. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 

 

§ 7.2 Foreningens midler og tegningsret

Foreningens midler skal være placeret på bankkonti.
Bestyrelsen kan støtte de i § 3 nævnte grupper eller enkeltpersoner med indtil 5.000 kr. pr. aktivitet pr. år, dog maksimalt 25.000 kr. pr. år.
To medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren, tegner sammen Foreningen i økonomisk henseende.

VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN I MARTS 2007 OG ÆNDRET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 5. MARTS 2015